Finansinės ataskaitos

5 patarimai, kaip paruošti kokybiškas finansines ataskaitas

Sergejus Abakumovas
By:
insight featured image
Finansinių ataskaitų rinkinių paruošimo metu svarbu prisiminti aktualius finansinių ataskaitų parengimo principus. 5 vertingais patarimais dalinasi Grant Thornton Baltic partneris Sergejus Abakumovas.
Contents

#TOPTIPS NR. 1 - Rinkinių struktūra, tipas bei privalomo audito reikalavimai – tinkamas finansinių ataskaitų rinkinio parinkimas pagal įmonės kategoriją (Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas (ĮFAI) 20 str. – labai mažų, mažų, vidutinių arba didelių įmonių kategorijos);

 • Mažų įmonių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:
  • balansas arba sutrumpintas balansas;
  • pelno (nuostolių) ataskaita;
  • aiškinamasis raštas.
 • Labai mažos įmonės gali nerengti aiškinamojo rašto ir tada jų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:
  • trumpas balansas;
  • trumpa pelno (nuostolių) ataskaita.
 • Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:
  • balansas;
  • pelno (nuostolių) ataskaita;
  • pinigų srautų ataskaita;
  • nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
  • aiškinamasis raštas.

Metinių finansinių ataskaitų auditas privaloma pagal konkrečius rodiklius apibrėžtus (ĮFAĮ 24 str. – bendrovei privalomas auditas yra jeigu ne mažiau kaip 2 rodikliai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną siekia:

 • Balanso turto vertė – 1,8M EUR;
 • Pardavimo grynosios pajamos – 3,5M EUR;
 • Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus – 50 darbuotojų.

____________________

 

#TOPTIPS NR. 2 - Pagrindiniai Balanso objektai į kuriuos reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį rengiant finansinių ataskaitų rinkinį. Kokios procedūros būtinos ir kodėl?

 • Ilgalaikis turtas (IT) – patikriname:
  • Ar tikrai balanse atvaizduojamas turtas atitinka visus IT pripažinimo kriterijus (ekonominė nauda, naudojimas >1 m., patikimai nustatyta savikaina, vertė didesnė už minimalią įsigijimo vertę, įmonė perėmė su IT susijusią riziką);
  • Ar nėra turto nuvertėjimo požymių?
  • Ar FA pateikiami duomenys atitinka realybę – atlikta inventorizacija, patikrintas faktiškai turimas ilgalaikis turtas?
 • Atsargos ir gautinos sumos:
  • Prisiminame - sudarant FA atsargos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė;
  • Patikriname ar nėra nuvertėjimo požymių (nelikvidžios, sugedusios, sugadintos ir kt., abejotinos skolos ir beviltiškos gautinos sumos);
  • Ar FA pateikiami duomenys atitinka realybę – atlikta inventorizacija, patikrintas faktiškai turimos atsargos?
 • Įsipareigojimai:
  • Ar tinkamai suskirstyta į ilgalaikius ir trumpalaikius;
  • Ar tinkamai atlikti sukaupimai ir atidėjiniai?
  • Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir pobalansiniai įvykiai pateikiami aiškinamajame rašte – ne Balanso ataskaitoje.

____________________

 

#TOPTIPS NR. 3 - Pelno (nuostolių) ataskaita – kertiniai principai ir informacijos pateikimas:

 • Pajamos – tik ekonominės naudo padidėjimas dėl turto naudojimo, pardavimo, perleidimo, vertės padidėjimo ar įsipareigojimų sumažėjimo) ir galima patikimai nustatyti pajamų vertę;
  • Apskaitoje pajamos registruojamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais:
   • Kaupimo principas - registruojamos, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į laiką, kada buvo gauti pinigai;
   • Palyginimo principas - pajamos ir sąnaudos, susijusios su tuo pačiu sandoriu, turi būti pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį.
  • Pajamomis nepripažįstamos:
   • pridėtinės vertės mokestis;
   • trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos;

 • Sąnaudos - registruojamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais analogiškai kaip ir pajamos;
  • Labai svarbus tinkamas sąnaudų suskirstymas:
   • Pardavimo savikaina - sąnaudos, susijusios su konkrečiomis pagrindinės veiklos paslaugomis, produkcija ir prekėmis, parduotomis per ataskaitinį laikotarpį;
   • Veiklos sąnaudos – sąnaudos, susijusios su įmonės pagrindine veikla, vykdoma neatsižvelgiant į pardavimo pajamų dydį ir sudarančios sąlygas įmonei veikti.
   • Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

____________________

 

#TOPTIPS NR. 4 - Aiškinamasis raštas – labai svarbi ataskaita, apie kurios aktualumą ir kokybę dažnai giliai nepagalvojama. Šios ataskaitos paskirtis – geriau paaiškinti kitose ataskaitose pateiktus duomenis ir papildomą reikšmingą informaciją. Nereikia perrašyti visų taikomų Verslo apskaitos standartų nuostatų ir bendrų įmonės duomenų, kurie dažnu atveju užgožia kitą aktualią informaciją apie įmonę!

Finansinių ataskaitų informacijos vartotojai yra labai plati auditorija, todėl svarbu, kad kiekvienas rinkos dalyvis atsakingai žiūrėtų į pateikiamų duomenų kokybę. Kurkime abipusiai naudingą ir efektyvią finansinių duomenų aplinką!

____________________

 

#TOPTIPS NR. 5 - Pagrindiniai principai rengiant Finansinių ataskaitų rinkinį:

 • Finansinės ataskaitos turi suteikti tikrą ir teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, jei įmonė sudaro pinigų srautų ataskaitą.
 • Duomenys finansinėse ataskaitose turi būti pateikiami aiškiai ir suprantamai, kad informacijos vartotojai galėtų priimti tinkamus sprendimus.
 • Finansinių ataskaitų duomenys turi būti pateikiami laikantis pasirinktos apskaitos politikos ir bendrųjų apskaitos principų.
 • Finansinėse ataskaitose pateikiama informacija turi būti neutrali ir patikima. Draudžiama iškraipyti turto, pajamų, sąnaudų ar kitokius duomenis.

Taipogi prisiminkime kas turi teisę pasirašyti finansinių ataskaitų rinkinį - įmonės vadovas ir buhalteris arba įgaliotas asmuo, galintis tvarkyti buhalterinę apskaitą;

Susisiekite su mumis

Grant Thornton Baltic naujienlaiškis

Prenumeruokite GTB naujienlaiškį

Prenumeruokite audito, apskaitos, mokesčių, teisės ir verslo konsultacijų naujienas. Pirmieji el. paštu gaukite Grant Thornton Baltic naujienas, ekspertų patarimus, profesionalias įžvalgas verslui ir informaciją apie renginius.