article banner
Straipsnis

Įmonių reorganizacija (II)

Teisiniai reorganizavimo aspektai

Pagal LR civilinį kodeksą (CK), juridiniai asmenys gali būti reorganizuojami jungimo ir skaidymo būdais. Galimi juridinių asmenų jungimo būdai yra prijungimas ir sujungimas. Galimi juridinių asmenų skaidymo būdai yra išdalijimas ir padalijimas. Visais šiais išvardintais reorganizavimo atvejais vienas iš reorganizuojamų asmenų pasibaigia be likvidavimo procedūros.

LR akcinių bendrovių įstatymas (ABĮ) numato atskirą institutą – atskyrimą, kai bendrovės, kuri tęsia veiklą, dalis gali būti atskiriama ir šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu gali būti kuriama viena ar kelios tos pačios teisinės formos naujos bendrovės. Be to, Lietuvos teisės aktai numato ir bendrovių, kurios registruotos kitose ES šalyse, vienos valstybės ribas peržengiantį jungimąsi, kai reorganizacijoje dalyvauja ir Lietuvoje registruota bendrovė.

Įsivertinus verslo pertvarkymo tikslus ir procesus, reikėtų įvertinti teisinius formalumus.

Išankstiniai sutikimai

Kredito sutartyse su bankais ar finansinio lizingo sutartyse su lizingo bendrovėmis paprastai būna apribojimas skolininkui vykdyti reorganizaciją, negavus išankstinio banko ar lizingo bendrovės sutikimo. Todėl turint kreditorių, reikėtų įsivertinti, ar sutartys su jais nereikalauja gauti išankstinio sutikimo reorganizacijai vykdyti.

Ekonominis turinys

Prieš vykdant reorganizaciją, turi būti aptariamas ekonominis jos turinys. Europos Teisingumo Teismas ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra apibrėžę piktnaudžiavimo mokesčių srityje koncepciją. Piktnaudžiavimu pripažįstami atvejai, kai mokesčių mokėtojas sukuria transakcijų eilę, nesiejant jų su ekonominiu pagrindimu, o pagrindinis tokių sandorių tikslas yra mokestinės naudos įgijimas. ETT yra suformulavęs dvi būtinas sąlygas piktnaudžiavimui konstatuoti:

1) transakcija atitinka formaliąsias sąlygas, nustatytas teisės aktuose ir dėl to yra įgyjamas mokestinis pranašumas, kuris prieštarauja ES ir nacionalinės teisės siekiamiems tikslams;

2) pagrindinis sandorių tikslas yra mokestinio pranašumo įgijimas, tačiau sandoriai neturi ekonominio ir verslo pagrindimo.

Mokestinės pasekmės

Prieš vykdant reorganizaciją, reikia įvertinti galimas jo mokestines pasekmes, kurios, deramai jų neįvertinus, gali būti labai netikėtos ir skaudžios.

Pranešimai valstybinėms institucijoms

Reorganizuojant įmonę, „Sodrai“ turi būti teikiamas 6-SD pranešimas apie draudėjo reorganizaciją kartu su draudėjo reorganizavimo sąlygų dokumento patvirtinta kopija. Prie minėto pranešimo gali reikėti teikti ir kitus pranešimus. Tai priklauso nuo to, kokiu būdu reorganizuojama įmonė. Skiriasi ir pranešimų pateikimo terminai – nuo 3 iki 10 darbo dienų, įvykus atitinkamam įvykiui.

Jeigu įmonė pradės likvidavimo, bankroto, reorganizavimo ar restruktūrizavimo procedūrą, ji privalo pateikti VMI formą FR0711 per 30 dienų nuo procedūrų pradžios.

Darbuotojų informavimas ir konsultavimasis

LR darbo kodekso (DK) 47 str. 4 d. nustato, kad, prieš priimdamas sprendimą dėl įmonės reorganizacijos, verslo ar jo dalies perdavimo ir kitus sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos darbo organizavimui įmonėje ir darbuotojų teisinei padėčiai, darbdavys privalo informuoti darbuotojų atstovus ir konsultuotis su jais dėl tokio sprendimo priežasčių bei teisinių, ekonominių ir socialinių padarinių darbuotojams ir dėl numatytų priemonių galimiems padariniams išvengti arba jiems sušvelninti. Apie būsimą verslo ar jo dalies perdavimą darbuotojui turi būti pranešta iš anksto raštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų, nurodant verslo ar jo dalies perdavimo datą, teisinį pagrindą, tokio perdavimo ekonominius ir socialinius padarinius darbuotojui.

Kreditorių informavimas

Prieš reorganizaciją reikia įvertinti, kad bus būtina informuoti visus kreditorius apie ją. Pagal ABĮ, bendrovės kreditoriai savo reikalavimus gali pateikti nuo reorganizavimo sąlygų paskelbimo pirmos dienos iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizacijos. Be to, kreditoriai gali susipažinti ir su reorganizavimo sąlygomis ir kitais su tuo susijusiais dokumentais. Bendrovė privalo papildomai užtikrinti prievolių įvykdymą kiekvienam to reikalaujančiam jos kreditoriui, kurio teisės atsirado ir nepasibaigė iki viešo paskelbimo apie sudarytas reorganizavimo sąlygas, jeigu manoma, kad prievolės įvykdymas pasunkės.

Papildomos konsultantų paslaugos

Reorganizacijai atlikti gali reikėti:

1) turto vertintojų paslaugų, siekiant įvertinti, pvz., akcijų vertę, jas mainant į kitas akcijas;

2) auditorių paslaugų, kurie tam tikrais atvejais privalo įvertinti reorganizavimo sąlygas ir akcijų keitimo santykį;

3) finansų ir apskaitos paslaugų, tais atvejais, kai, pvz., įmonė atskiriama ir atskiriamam turtui reikia proporcingai priskirti teises, pareigas, nuosavą kapitalą, padalinti balansus ir pan.