article banner
Naujienos

Mokesčių pakeitimai 2020

2020 mokesčių tarifai

 • Pelno mokestis:
  • Standartinis tarifas - 15%;
  • Padidintas tarifas - 20% (kredito įstaigoms);
  • Lengvatiniai tarifai - 5%, 0%.
 • Gyventojų pajamų mokesčio tarifai - 15%, 20% ir 32%
 • Neapmokestinamų pajamų dydis - 350 eurai per mėnesį
 • SODRA:
  • Darbuotojo įmokos – 19,50%
  • Darbdavio įmokos – 1,45%
 • Įmokos į garantinį fondą – 0,32% nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio
 • PVM standartinis tarifas - 21%, lengvatiniai - 5% ir 9%

Pagrindiniai mokesčių pakeitimai nuo 2020

 

PVM pakeitimai

 

Atleidimas nuo PVM tiekiant prekes į kitas valstybes nares

 • Nustatyta esminė sąlyga tiekiant prekes į kitas valstybes nares – 0 % PVM tarifas taikomas tuomet, jeigu pardavėjas turi kitos valstybės narės PVM mokėtojo kodą.
 • Prekių tiekimas turi būti deklaruotas Prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo į kitas valstybes nares ataskaitoje.
 • Pardavėjas turi turėti įrodymus, numatytus Tarybos įgyvendinimo reglamento 282/2011 45a straipsnyje:
 • Kai prekes išgabena pirkėjas arba jo užsakymu trečiasis asmuo, pardavėjas turi gauti rašytinį pirkėjo patvirtinimą, kad prekės buvo išgabentos.
 • Pardavėjas turi turėti bent du vienas kitam neprieštaraujančius įrodymus, kuriuos išdavė dvi skirtingos viena nuo kitos, nuo pardavėjo ir nuo pirkėjo nepriklausančios šalys.

 

Grandininiai sandoriai

Į PVM įstatymą įtrauktos grandininio sandorio ir tarpinio veiklos vykdytojo sąvokos. Atleidimas nuo PVM taikomas tam asmeniui (tarpiniam veiklos vykdytojui), kuris faktiškai gabena prekes pirmojo pardavėjo galutiniam pirkėjui.

 

Konsignacinė prekyba

Apibrėžti papildomi reikalavimai, tiekiant prekes pagal pareikalavimą į kitas valstybes nares. Pardavėjas neturi registruotis PVM mokėtoju kitose ES valstybėse, jeigu:

 • prekės išgabenamos į kitą valstybę narę ir perduodamos kito asmens žinion;
 • prekių išgabenimo metu žinoma prekes įsigyjančio asmens tapatybė;
 • duomenys apie prekių išgabenimą nurodyti žurnale ir prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo į kitas valstybes nares ataskaitoje

 

Trikampė prekyba

 • Atsižvelgiant į ESTT sprendimą byloje C-580/16 pakeistas PVM įstatymo 331 PVM neapmokestinimas taikomas ir tokiu atveju, jeigu tarpininkas yra įsikūręs valstybėje narėje, iš kurios išgabenamos prekės, bet tik tokiu atveju, jeigu vykdydamas šį sandorį nurodė kitos valstybės narės PVM mokėtojo kodą.

 

Importo PVM

 • Prekių išgabenimo į kitą valstybę narę terminas, kai prekės importuojamas pagal 42 muitinės procedūrą, sutrumpintas iki 7 dienų, be galimybės pratęsti.

 

Mokesčių administravimas

 • Įsigaliojo Dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymas, nustatantis konkrečias ginčų sprendimo procedūras, skundų pateikimo ir nagrinėjimo terminus.
 • Nuo 2020 m. liepos 1 d. tarpininkai (mokesčių konsultantai, teisininkai, buhalteriai), o jeigu jų nėra, patys mokesčių mokėtojai, turės pranešti mokesčių administratoriui apie visus tarpvalstybinius sandorius, įgyvendintus nuo 2018 m. birželio 25 d., kurių esmė – mokestinė nauda. Už prievolės neįvykdymą numatyta administracinė atsakomybė (bauda nuo 1820 iki 6000 eurų). Nubaustas asmuo bus paskelbiamas kaip neatitinkantis minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų ir negalės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, jam taip pat galios ilgesnė 5 metų senatis.

 

Senaties terminas sutrumpinamas nuo 5 iki 3 metų

 • Bendrasis mokesčių apskaičiavimo, perskaičiavimo senaties terminas sutrumpintas iki einamųjų ir 3 paskutinių kalendorinių metų (anksčiau buvo 5 metai).
 • Tačiau gali būti taikomas ir ilgesnis terminas:

- 5 metų terminas. Mokesčių administratoriui ir mokesčių mokėtojams: apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį, “Sodros” įmokoms, ilgalaikio turto (išskyrus nekilnojamąjį turtą) PVM atskaitai, pelno mokesčio pakeitimams dėl sandorių kainodaros ir kt. Tik mokesčių administratoriui: apskaičiuojant ir perskaičiuojant mokesčių mokėtojo, neatitinkančio minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, mokesčius; tikrinant mokesčių lengvatų, rinkos kainų neatitikimus, taip pat,  kai mokestis perskaičiuojamas remiantis automatinių informacijos mainų pagrindu gauta informacija.

- 10 metų terminas taikomas nekilnojamojo turto PVM atskaitai, bei, kai vykdomos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo procedūros.

- ilgesnis nei 10 metų terminas taikomas, kai baudžiamojoje byloje būtina nustatyti padarytą žalą valstybei ir nėra pasibaigę Baudžiamajame kodekse nustatyti apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminai.

 

Pelno mokesčio pakeitimai

 • Iki 2022 m. kredito įstaigoms nustatytas padidintas 20% pelno mokesčio tarifas pelnui, viršijančiam 2 mln. eurų. Apskaičiuojant šį pelną neįtraukiamos pozityviosios pajamos (užsienyje gautos pajamos), dividendai, išskaičiuojami atidėjiniai blogoms paskoloms.

 

Kovos su mokesčių vengimu taisyklės

 • Jeigu mokėjimo sumos gali būti atskaitomos dviejose valstybėse arba vienoje valstybėje atskaitomos, o kitoje neįtraukiamos į pajamas, tuomet tokie mokestinės tvarkos neatitikimai gali būti neutralizuojami priskiriant šią sumą prie pajamų arba prie neleidžiamų atskaitymų.

 

 • Įvestas „turto išėjimo“ mokestis, kuris bus skaičiuojamas, kai turtas ar veikla perkeliami iš Lietuvos ne trumpesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui. Turto perdavimo metu apmokestinamos turto vertės padidėjimo pajamos. Turto perkėlimo mokestis gali būti sumokamas dalimis, jeigu turtas ar veikla perkeliama į kitas Europos ekonominės erdvės valstybes.

 

 • Pradedama taikyti papildoma palūkanų sąnaudų atskaitymo ribojimo taisyklė. Pagal šią taisyklę, ūkio subjektas gali atskaityti palūkanų pajamas viršijančias sąnaudas, tik jeigu jos yra nedidesnės už 30% apmokestinamojo EBITDA. Tačiau siekiant sumažinti administracinę naštą ir išvengti rizikingų sandorių, ši taisyklė netaikoma ūkio subjektams ir grupės nariams (veikiantiems Lietuvoje), kurių bendros palūkanų sąnaudos, viršijančios palūkanų pajamas, mažesnės nei 3 000 000 eurų.

 

Nuolatinės buveinės nuostolių perdavimas

 • Įmonės galės atskaityti nuostolius, patirtus jų nuolatinių buveinių esančių kitose ES valstybėse, kurioms priskirtas pelnas nėra apmokestinamas pagal Lietuvos teisės aktus. Ši nuostata taikoma su sąlyga, kad yra išnaudotos visos galimybės atskaityti nuostolius toje ES valstybėje, kurioje yra nuostolius perduodanti nuolatinė buveinė (Sprendimas ESTT byloje C-650/16 (A/S Bevola)).

 

Gyventojų pajamų mokesčio pakeitimai

 • GPM tarifų pakeitimai (žr. žemiau pateiktą lentelę).
 • Lentelėje žemiau pateikta palyginamoji informacija apie GPM tarifų pasikeitimus nuo 2020 m.

 

Standartinis GPM

Progresinis GPM

Kada taikomas progresinis GPM?

Iki

2019.12.31

20%

27%

Darbo užmokesčio dalis, viršijanti 120 VDU (apie 136 344 eurų)*

Nuo

2020.01.01

20%

32%

Darbo užmokesčio dalis, viršijanti 84 VDU (apie 104 278 eurų)*

Nuo

2021.01.01

20%

32%

Darbo užmokesčio dalis, viršijanti 60 VDU*

*ligos, motinystės, vaiko priežiūros atostogų išmokos ir išmokos iš ilgalaikio nedarbingumo fondo neįtraukiamos į pajamas, nuo kurių skaičiuojamas progresinis GPM.

 

Lengvata akcijų opcionams

 • Nuo vasario 1 d. darbuotojai, sudarę akcijų opcionų sutartis (t. y. iš darbdavio ar susijusio asmens įsigiję akcijų neatlygintinai ar lengvatine kaina) galės naudotis ne tik socialinio draudimo įmokų, bet ir GPM lengvata. Darbuotojų pajamos iš tokio akcijų įsigijimo nebus apmokestinamos, jeigu nuosavybės teisė į akcijas bus perduota ne anksčiau nei po 3 metų nuo akcijų opciono suteikimo.

 

SODROS lubos

 • Įvestos SODROS lubos, t. y. SODROS įmokos (išskyrus privalomojo sveikatos draudimo įmokas) bus skaičiuojamos nuo sumos, neviršijančios:
 • 2020 m. – 84 VDU (104 278 eurų)
 • 2021 m. ir vėlesniais metais – 60 VDU
 • Vidutinis darbo užmokestis (išskyrus individualias įmones) 2020 m. bus 1241,40 eurų. SODROS įmokos, išskyrus privalomojo sveikatos draudimo įmokas, kurių sumokėta suma kalendoriniais metais viršys atitinkamų metų SODROS įmokos bazę, turi būti grąžinama darbdaviams iki kitų metų rugsėjo 31 d.

 

Minimali alga

 • Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. nutarimą “Dėl minimalios algos”, minimali alga didinama 52 eurais – nuo 555 iki 607 eurų ir valandinis atlyginimas – nuo 3,39 iki 3,72 eurų.

 

Dienpinigių apmokestinimas

 • Naujos taisyklės leidžia iš įmonės pajamų atskaityti komandiruočių išlaidas. Atsižvelgiant į šį pakeitimą, dienpinigių apskaičiavimo koeficientas padidintas iki 1,65. Komandiruočių užsienyje dienpinigiai neapmokestinami GPM, kai darbo sutartyje nustatytas darbuotojo atlyginimas yra lygus arba didesnis nei 1000,55 eurų (anksčiau – 721,50 eurų).

 

Nekilnojamojo turto mokestis

 • Nekomercinio NT neapmokestinamoji vertė sumažinta iki 150 000 eurų, o asmenims, auginantiems 3 ir daugiau vaikų – iki 200 000 eurų. Minimalus NT mokesčio tarifas padidintas nuo 0,3% iki 0,5%. Šis pakeitimas taip pat taikomas ir juridiniams asmenims.
 • Kolektyvinio investavimo subjekto nekilnojamojo turto mokesčio prievolė pereina valdymo įmonei. Toks pats apibrėžimas pateiktas ir žemės mokesčio įstatyme.

 

Akcizų mokestis

 • Nustatoma prievolė (analogiška cigaretėms) naujo akcizo įsigaliojimo dieną perskaičiuoti ir sumokėti akcizų skirtumą už didmeninėje prekyboje turimų apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų bei kaitinamojo tabako produktų likučius.

 

Nuo sausio 1 d. didinami akcizai:

 • Bešviniam benzinui nuo 434,43 iki 466 eurų už 1000 litrų;
 • Gazoliams nuo 347 iki 372 eurų už 1000 litrų;
 • “Žaliajam kurui” nuo 56 iki 60 eurų už 1000 litrų;
 • Tepalinėms alyvoms, klasifikuojamoms Kombinuotosios nomenklatūros 2710 19 91–2710 19 99 subpozicijose nuo 347 iki 372 eurų už 1000 litrų;
 • Skystajam kurui nuo 347 iki 372 už 1000 litrų.

 

Nuo kovo 1 d. didinami akcizai:

 • Etilo alkoholiui nuo 1832 iki 2025 eurų už gryno etilo alkoholio hektolitrą;
 • Cigarečių specifinis elementas nuo 59 iki 65,7 eurų už 1000 cigarečių. Kombinuotasis akcizų tarifas cigaretėms nuo 102 iki 108,5 eurų už 1000 cigarečių.
 • Cigarams ir cigarilėms nuo 42 iki 48 eurų už kilogramą;
 • Rūkomajam tabakui nuo 68,6 iki 78,5 eurų už kilogramą;
 • Kaitinamojo tabako produktams nuo 68,6 iki 113,2 eurų už kilogramą.

 

Naujas motorinių transporto priemonių registracijos mokestis

 • Nuo liepos 1 d. įsigalioja motorinių transporto priemonių registracijos mokestis. Mokesčio dydis priklausys nuo degalų rūšies (dyzelinas, benzinas ar dujos) ir išmetamo anglies dvideginio kiekio (g/km). Mokesčio dydis svyruos nuo 13,5 iki 540 eurų.
 • Numatyta išimtis istorinėms transporto priemonėms, senesnėms nei 30 metų, taip pat galimybė susigrąžinti mokestį, jeigu registruota transporto priemonė išgabenama už Lietuvos teritorijos ribų per 90 dienų nuo pirmosios registracijos Kelių transporto priemonių registre.