article banner
Informacija verslui dėl COVID-19

Teisiniai, mokestiniai ir finansiniai aspektai

Teisiniai aspektai

Prastova

2020 m. balandžio 8 d. įsigaliojo LR DK 47 straipsnio 1 dalies pakeitimas, kuriuo nustatyta, kad darbdavys gali darbuotojui ar darbuotojų grupei paskelbti prastovą, kai:

<...>

2) Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbia ekstremaliąją situaciją ar karantiną ir darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo, nes dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu arba darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo.

Informavimas apie prastovą

Nuo 2020 m. balandžio 8 d. pradėtas taikyti ir LR DK 47 straipsnio 3 dalies 1 punkto pakeitimas, kuriuo nustatyta, kad ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo prastovos karantino laikotarpiui paskelbimo darbdaviai informuoja Valstybinę darbo inspekciją apie prastovos paskelbimą darbuotojui, vadovaudamiesi LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka.

Įstatymo taikymas atgal. Darbdaviai, iki LR DK 47 straipsnio 3 dalies1 punkto  pakeitimų įsigaliojimo paskelbę darbuotojams prastovą karantino laikotarpiui, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo LR DK 47 straipsnio 3 dalies 1 punkto pakeitimų įsigaliojimo (2020-04-08) informuoja Valstybinę darbo inspekciją apie prastovos paskelbimą darbuotojams, vadovaudamiesi Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka.

Apie paskelbtas prastovas informuojama, užpildant LR Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje (www.vdi.lt) patalpintą formą.

Pranešime apie paskelbtą prastovą nurodoma:

 • įmonės, įstaigos, organizacijos pilnas pavadinimas;
 • įmonės, įstaigos, organizacijos kodas;
 • paskelbtos prastovos laikotarpis;
 • darbuotojų skaičius, kuriems paskelbta prastova;
 • įmonės, įstaigos, organizacijos atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas.

Įmonių, kuriose darbuotojui ar jų grupei paskelbta prastova, sąrašas bus artimiausiu metu pradėtas viešai skelbti LR Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje.

Darbdaviai, kurie nevykdys pareigos pranešti apie darbuotojui ar jų grupei paskelbtą prastovą arba kurie pateiks klaidingą informaciją, turės sumokėti LR Administracinių nusižengimų kodekse nustatyta baudą ir grąžinti visą gautą subsidijos darbo užmokesčiui sumą.

 

Prastovos tipas 

Apmokėjimas 

Reikalaujamas laikas darbe 

DK 47 str. 1 d. 2 p.

Paskelbus ekstremalią situaciją ar karantiną.

Ne mažesnė nei minimali mėnesinė alga (MMA), kai darbuotojas dirba visą darbo laiko normą.

Negalima reikalauti būti darbe.

Galima skelbti dalinę prastovą.

 

Prastovos tipas 

Apmokėjimas 

Prastovos laikas

Dalinė prastova

DK 47 str. 3 d., 4 p. 

Dalinė prastova ekstremalios situacijos metu: 

Už darbą – darbo užmokestis; už prastovą – proporcingai, ne mažiau MMA. 

1) ne mažiau kaip 2 d. d. per savaitę; arba 

2) Ne mažiau kaip 3 darbo val. per dieną.

2020-04-10 įsigaliojo Užimtumo įstatymo 41str. 21 d. pakeitimai.

SUBSIDIJŲ DYDŽIAI:

 • 70 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 910,5 eurų bruto. Pareiga išlaikyti ne mažiau kaip 50 procentų darbo vietų ne trumpiau kaip 3 mėnesius (priklausomai nuo subsidijos dydžio, Subsidijos mokėjimo tvarkoje gali būti nustatytas ilgesnis terminas) nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos.
 • 90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto.  Pareiga išlaikyti ne mažiau kaip 50 procentų darbo vietų ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos.

KREIPIMASIS DĖL SUBSIDIJŲ  (subsidijų tvarkos aprašas dar nėra patvirtintas)

https://uzt.lt/news/subsidijos-darbdaviams-ir-savarankiskai-dirbantiems-kur-ir-kada-kreiptis/

 • Dėl subsidijos skyrimo darbdaviai turi kreiptis į Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamentą, kurio veiklos teritorijoje registruota darbdavio buveinė.Darbdaviai dokumentusdėl subsidijų už kovo mėnesį gali pateikti iki balandžio mėnesio pabaigos, už balandžio ir vėlesnius mėnesius – iki kito mėnesio 15 d. imtinai.
 • Norintys gauti subsidiją, darbdaviai pirmą kartą turi pateikti Užimtumo tarnybai užpildytą ir pasirašytą pasiūlymą, prašymą ir dokumentų kopijas apie konkretiems darbuotojams paskelbtą prastovą (dokumentų formos pateiktos Užimtumo tarnybos svetainėje). Kreipiantis dėl subsidijos kitą mėnesį, bus prašoma pateikti dokumentus, pagrindžiančius darbuotojams išmokėtus darbo užmokesčius.

 

REIKALAVIMAI / KITI ASPEKTAI

Darbdavys, teikdamas  prašymą  gauti  subsidiją darbo užmokesčiui turi

atitikti šią sąlygas:

 1. per paskutinius vienus metus  neturėti administracinės nuobaudos, skirtos už nelegalų darbą;
 2. turėti ne daugiau nei vieną  per paskutinius vienus metus paskirtą administracinę nuobaudą už:
 • darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos  norminių  teisės aktų pažeidimą;
 • darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimą;
 • darbo laiko apskaitos pažeidimą;
 • nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą ir kitus teikiamame prašyme nurodytus reikalavimus.

Subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas nutraukiamas šiais atvejais:

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė  atšaukia  ekstremaliąją  situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas;
 2. įsiteisėjus  teismo  nutarčiai  iškelti  bankroto  bylą  subsidijos  gavėjui arba kreditorių  susirinkimui  priėmus  nutarimą  bankroto  procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
 3. įregistravus likviduojamos įmonės statusą Juridinių asmenų registre;
 4. LR Valstybinei darbo inspekcijai nustačius, kad darbuotojas prastovos metu vykdo darbo funkcijas;
 5. Užimtumo tarnybai ir (arba) LR Valstybinei  darbo  inspekcijai pateikus tikrovės neatitinkančią informaciją ir dokumentus;
 6. Darbdavys neįvykdęs įsipareigojimo ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos išlaikyti ne mažiau kaip 50 procentų darbuotojų, už kuriuos bus mokama subsidija darbo užmokesčiui, darbo vietų, galės dalyvauti remiamojo įdarbinimo, darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonėse ne anksčiau kaip po 12 mėnesių baigus mokėti subsidiją darbo užmokesčiui;
 7. Darbdavys, pažeidęs atitinkamus teisės aktus, savo prašymu dėl subsidijos darbo užmokesčiui gavimo prisiimtus įsipareigojimus, turės grąžinti išmokėtą subsidiją ir atsakyti pagal teisės aktus.

Mokesčiai

Sąrašas tiesiogiai paveiktų COVID-19 verslų – ar Jūsų verslas jame? 

Internetu: https://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus 

(Vyriausybės nutarimas (2020-03-14 Nr. 207 ir 2020-03-16 Nr. 222). 

Esant sąraše:

 • nuo delspinigių atleidžiama automatiškai (iki ekstremalios situacijos pabaigos) ir 
 • mokesčiai neišieškomi (2 mėn. po ekstremalios situacijos pabaigos).

Nesant sąraše arba net ir esant jame rekomenduojama:

- Kreiptis į VMI dėl mokesčių atidėjimo (iki 12 mėn.) ir išdėstymo (grąžinimo grafiko per vienerius ar kelerius būsimus metus).

- Prašymas - https://www.vmi.lt/cms/informacija-verslui-del-covid-19

- Rekomenduojame jį stipriai argumentuoti, ypač, jei Jūsų nėra sąraše, o Jus paveikė tiesiogiai (paaiškinti, kaip ir kodėl paveikė, pagrįsti skaičiais, jei įmanoma).

- Atsiradus naujų nepriemokų (GPM, SODRA balandžio 15 d. – reikės naujo prašymo būtent toms nepriemokoms!)

 

Kas bus toliau, kai baigsis ypatingosios aplinkybės, o mokesčius vis tiek reikės mokėti, nors įmonės finansai nebus subalansuoti?

- Ateinanti svarbi data – birželio 15 d. – pelno mokesčio mokėjimo ir kainodaros dokumentacijos parengimo už 2019 m. data!

- GT gali padėti „sėkmės užmokesčio“ pagrindu peržiūrėti 2019 m. pelno mokesčio skaičiavimus – dažnai randama galimybių sutaupyti ir taikyti lengvatas ir galima spėti jas raštu suderinti su VMI!

- GT gali padėti parengti ir supaprastintas kainodaros dokumentacijas, taupant įmonės lėšas ir užtikrinant efektyvumą. 

- RIZIKINGESNI SPRENDIMAI --> NEPATIKIMAS MOK. MOKĖTOJAS!

 

Kiti aspektai:

1. PVM nuo viešbučių

Viešbučio rezervavimo mokestis kaip rankpinigiai, kurie negrąžinami atšaukus rezervaciją, nelaikomi PVM objektu ir PVM nuo tokių išankstinių apmokėjimų neskaičiuojamas.

Dėl susiklosčiusių aplinkybių dėl įsipareigojimų nevykdymo mokamos sumos taip pat gali būti laikomos nuostolių atlyginimu arba kompensacija, nuo kurių PVM neskaičiuojamas. N. B. svarbu  peržiūrėti sutartyse ar tokios sumos nėra apibrėžiamos kaip atlygis už sutarties nutraukimą, kuris laikomas PVM apmokestinama paslauga.

2. PVM atskaitos (ne)tikslinimas

PVM atskaita – dėl paskelbto karantino sustabdyta veikla turėtų būti vertinama kaip sustabdyta dėl objektyvių priežasčių. PVM mokėtojai neturėtų tikslinti PVM atskaitos ir grąžinti atskaitytą PVM į biudžetą, už tas prekes ir paslaugas, kurios nebus panaudotos PVM apmokestinamoje veikloje.

3. Parama

Parama – teikiant paramą medikams (daiktais, pvz., įmonės produkcija), dokumentaciją galima parengti pasibaigus ekstremaliajai padėčiai, svarbu galėti įrodyti turto perdavimo faktą (tai pagrįsti gali Jūsų padarytos fotografijos ir pan.)- kitu atveju yra tikimybė, kad sąnaudos bus priskirtos neleidžiamiems atskaitymams, o PVM – neatskaitomas.

4. NT ir žemės nuomos mokesčiai

Vilniaus savivaldybė paskelbė, kad mokesčių mokėtojai pagal sąrašą automatiškai atleidžiami nuo NT ir žemės nuomos mokesčių. Kiti turės teikti prašymus. Kitos savivaldybės tikėtina kad priims analogiškas nuostatas.