Lietuvos finansų ministerija 2023 m. kovo 20 d. pateikė siūlymus dėl mokesčių reformos, kurie bus pateikti LR Seimui gegužės pradžioje ir įsigalios nuo 2024 metų (jei bus priimti). Žemiau apibendriname pagrindinius mokesčių reformos aspektus, aktualius verslui.
Contents

Pelno mokestis – siūlomi esminiai pakeitimai nuo 2024 m. 

 • Momentinis ilgalaikio turto nusidėvėjimas (visiškai nudėvint pirmaisiais naudojimo metais), mašinoms, kompiuterinei įrangai, programinei įrangai, įsigytoms teisėms, krovininėms transporto priemonėms (įskaitant nenaują ir iki 2024 m. nupirktą turtą). Tačiau momentinis nusidėvėjimas nebus taikomas tam turtui, kuriam taikoma investicinių projektų lengvata. 
 • Išlaikomos nepakitusios MTEP ir „patentų dėžutės“ mokesčių lengvatos, taip pat pratęsti iki 2028 m.: 
  • Investicinių projektų lengvata; 
  • Filmų gamybos lengvata. 
 • Mažesnė mokestinė našta platesniam smulkių įmonių ratui: 
  • Sumažintas 5% pelno mokesčio tarifas bus taikomas įmonėms, kurių apyvarta siekia iki 300 tūkst. EUR (įskaitant su susijusiomis įmonėmis), bet neatsižvelgiant į jų darbuotojų skaičių (ankstesnis 10 darbuotojų limitas panaikinamas). 
  • Atleidimas nuo avansinio pelno mokesčio mokėjimo įmonėms, kurių apyvarta siekia iki 500t EUR (šiuo metu - 300t EUR). 
 • Sektorinių mokesčių lengvatų panaikinimas: 
  • Gyvybės draudimo įmonės – dalis draudimo įmokų, kurios gali būti laikomos kompensacija už suteiktas paslaugas, bus įtrauktos į apmokestinamąją bazę (tačiau leidžiant ir susijusius atskaitymus). 
  • Sveikatos priežiūros įmonės – pajamos už paslaugas, finansuojamas iš valstybinių ligonių kasų, bus įtrauktos į apmokestinamąją bazę (tačiau leidžiant ir susijusius atskaitymus). 
 • Kiti pelno mokesčio pakeitimai: 
  • Rizikos ir privataus kapitalo subjektų (RPKS) lengvata nebus taikoma struktūroms, kuriose investuojama į su RPKS akcininkais susijusias įmones. 
  • Įmonės automobilio išlaidos bus leidžiamos atsižvelgiant į CO2 emisiją: 
   • Automobilio pirkimo išlaidų atskaitymo limitai: 
    • 75t. EUR, jei CO2 = 0g/km; 
    • 50t. EUR, jei CO2  <130g/km; 
    • 25t. EUR, jei CO2  >130g/km, bet <200g/km; 
    • 10t. EUR, jei CO2  >200g/km. 
   • Automobilių nuomos išlaidų atskaitymo ribos bus proporcingos aukščiau nurodytoms pirkimo riboms, padalytos iš nusidėvėjimo normos (kuris dažniausiai bus 6 metai). Pavyzdžiui, 100 g CO2 emisijos tarnybinio automobilio metinės nuomos išlaidos bus atskaitomos iki 8 333 eurų (50 000 EUR / 6 metai). 
   • Automobilio naudojimo ir remonto išlaidos bus išskaičiuotos proporcingai išskaitomoms pirkimo ar nuomos išlaidoms, padalintoms iš faktinės automobilio kainos. Pvz. jei faktinė automobilio savikaina yra 60k EUR, bet dėl ​​100g CO2 emisijos galima atskaičiuoti tik 50k EUR (83%), tai bus atskaitoma tik 83% naudojimo ir remonto išlaidų. 
  • Prestižo amortizacija mokesčių tikslais bus negalima, jei prestižas atsiras dėl sandorio tarp susijusių šalių, arba jei įsigyjančioji įmonė bus prijungta prie įsigyjamo ūkio subjekto. Tačiau bus leidžiama prijungti įsigytą įmonę prie įsigyjančios įmonės. Be to, prestižo amortizacijos laikotarpis sutrumpinamas nuo 15 iki 10 metų. 
  • Mokestinių nuostolių perkėlimas tarp grupės įmonių bus apribotas iki 70% nuostolius priimančios įmonės apmokestinamojo pelno. 

 

Gyventojų pajamų mokestis – siūlomi esminiai pakeitimai nuo 2024 m. 

 • Progresinio gyventojų pajamų mokesčio (GPM) mechanizmo pakeitimai nuo 2024 m.: 
  Panaikinamas šiuo metu galiojantis 32 proc. tarifas (kuris buvo taikomas atskirai darbo pajamoms ir kitoms pajamoms). 
 • Nustatomi nauji papildomi progresinio mokesčio tarifai, taikomi, jei bendros pajamos viršija ribas: 
  • Papildomas +5% GPM tarifas bendroms metinėms pajamoms, viršijančioms 60 vidutinių atlyginimų (~101k EUR). 
  • Papildomas +7% GPM tarifas bendroms metinėms pajamoms, viršijančioms 120 vidutinių atlyginimų (~202 tūkst. EUR). 

Pavyzdys Nr. 1: jei fizinio asmens bendros metinės pajamos yra 222 tūkst. EUR, iš kurių 101 tūkst. EUR iš darbo užmokesčio, o likę 121 tūkst. EUR iš dividendų, tai dividendų pajamos nuo 101 iki 202 tūkst. EUR bus apmokestinamos 20% GPM tarifu (15 % bazinis mokesčio tarifas + 5 % papildomas progresinio mokesčio tarifas), o likę 20 tūkst. EUR dividendai bus apmokestinti 22 % GPM tarifu (15 % bazinis mokesčio tarifas + 7 % papildomas progresinio mokesčio tarifas). Tokiu atveju fizinio asmens bendra mokesčių našta 2024 metais bus didesnė nei 2023 metais. 


Pavyzdys Nr. 2: jei aukštos kvalifikacijos asmens bendros metinės pajamos yra tik darbo užmokestis (atlyginimas su priedais) ir siekia 151 tūkst. EUR, tai atlyginimas iki 101 tūkst. EUR bus apmokestinamas taip pat, kaip ir 2023 m., tačiau viršijantys ribą 50 tūkst. EUR bus apmokestinami ne 32% GPM tarifu, kaip šiuo metu, o tik 25% GPM tarifu. Tokiu atveju, fizinio asmens bendra mokesčių našta 2024 metais būtų mažesnė, nei 2023 metais. 


Išsamesnė informacija pateikiama lentelėje žemiau (šaltinis – Finansų ministerija).

tax alert table 4

 • Gyventojų individualios veiklos pajamų mokesčio bazę numatoma palaipsniui didinti ir jos apmokestinimą priartinti prie darbo santykių: 
  • 2024 metais – didinti apmokestinamąją bazę, automatinius atskaitymus sumažinant nuo 30% iki 20% ir neleidžiant atskaityti socialinio ir sveikatos draudimo įmokų. Peržengus PVM registravimo ribą – uždrausti automatinius atskaitymus ir leisti tik tuos, kurie yra pagrįsti išlaidų dokumentais. 
  • 2025 metais – padidinti GPM bazinį tarifą nuo 15 iki 17 proc. 
  • 2026 metais – padidinti individualios veiklos GPM bazinį tarifą nuo 17 iki 20% (kaip ir darbo santykiams). 
 • Neutralus investavimo instrumentas nuo 2024 m.: 
  • Sudaryti galimybę gyventojui pasirinktą sąskaitą deklaruoti kaip investicinę sąskaitą. 
  • Per Investicinę sąskaitą gauta investicijų grąža (pelnas) bus apmokestinama tik tuo atveju, jei ji nebus reinvestuojama. Tačiau reinvestuoti reikės tais pačiais metais, kai buvo gautos pajamos, o tai gali būti problematiška pajamoms, gautoms paskutinėmis kalendorinių metų dienomis. 
  • Didžiausia galima neapmokestinama investicijų vertė (vertinant įsigijimo kainą) pagal Investicinės sąskaitos priemonę yra tik 10.000 Eur, tačiau į šį skaičių bus neįtraukiamos iš investicinės sąskaitos gauto pelno vertę atspindinti suma. 
  • Nuostolius iš Investicinės sąskaitos bus leista perkelti į kitus metus. 
  • Investicinę sąskaitą galima laikyti finansų institucijose už Lietuvos ribų, šalyse, priklausančiose Europos ekonominei erdvei (ES+ELPA), EBPO (įskaitant JAV, Kanadą) ar bet kurioje kitoje šalyje, su kuria Lietuva yra sudariusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį. 
 • Iš apmokestinamųjų pajamų bus draudžiama atimti šiuos mokėjimus pagal naujas sutartis: 
  • Ilgalaikio gyvybės draudimo įmokas. 
  • III pakopos pensijų sutartis. 
 • Opcionų lengvatos pratęsimas iki darbo sutarties pabaigos. Tačiau sąlyga išlaikyti darbo santykius ne trumpiau kaip 3 metus išlieka. 

 

Kiti siūlomi mokesčių reformos elementai: 

 • PVM registravimosi riba bus padidinta nuo 45 iki 55 tūkst. EUR. 
 • Nekilnojamojo turto mokesčio fiziniams asmenims pokyčiai – vidutinis mokestis sieks apie 14 Eur/metus. 
 • Energetikos produktų apmokestinimas akcizais pagal taršos lygį. 

Tam, kad šie pasiūlymai įsigaliotų nuo 2024 m., jie turės būti svarstomi ir patvirtinti Seime iki 2023 m. birželio pabaigos. 


Norėdami sužinoti daugiau, kaip siūlomi pakeitimai gali paveikti jūsų verslą, susisiekite su Jūsų mokesčių konsultantais.