Teisės ir mokesčių naujienos, Nr. 26

Valstybinės mokesčių inspekcijos komentarai

Dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-288/16 ir Direktyvos 2006/112-ES 146 straipsnio 1 dalies e punkto taikymo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) priėmė paaiškinimą dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) sprendimo byloje C-288/16 taikymo, kuriame yra nurodyta, kad Direktyvos 2006/112/ES 146 straipsnio 1 dalies e punktą reikia aiškinti taip, jog šioje nuostatoje numatytas neapmokestinimas PVM yra netaikomas paslaugų teikimui, susijusiam su prekių vežimo paslaugomis į trečiąją šalį, kai šios paslaugos nebuvo suteiktos tiesiogiai šių prekių siuntėjui arba gavėjui.

Direktyvos 2006/112 146 straipsnio 1 dalies e punkto nuostatos perkeltos į Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 45 straipsnį. Šio straipsnio 1 ir 3 dalies komentaruose įtraukti paaiškinimai, schemos ir pavyzdžiai, kad tokiais atvejais, kai eksportuojamų ir/ar importuojamų prekių gabenime kaip neatsiskleidę tarpininkai dalyvauja ekspeditoriai, tai taikant 0 proc. PVM tarifą, kaip tiesiogiai susijusios su prekių eksportu arba importu, apmokestinamos ne tik ekspeditorių eksportuojamų /importuojamų prekių siuntėjams/gavėjams teikiamos paslaugos, bet ir ekspeditorių iš atskirų asmenų įsigyjamos prekių vežimo ir/ar papildomos vežimo paslaugos, jei vežimo ir/ar papildomų vežimo paslaugų teikėjai turi atitinkamus įrodymus.

Šiuo metu yra tariamasi su Finansų ministerija dėl nurodytos bylos taikymo Lietuvoje ir jos įtakos PVM įstatymo 45 straipsnio komentarui.

VMI prie FM paaiškinime nurodo, kad jei po konsultacijų su Finansų ministerija, atsižvelgiant į šios ir kitų ESTT bylų argumentaciją dėl tiesiogiai su atitinkamą statusą turinčiomis prekėmis susijusių paslaugų apibrėžimo (ir apmokestinimo PVM) bus priimtas sprendimas keisti PVMĮ komentarą ir vietoj 0 proc. PVM tarifo taikyti standartinį PVM tarifą, tai toks apmokestinimas būtų taikomas tik į ateitį po komentaro pakeitimo.

Šis paaiškinimas pateiktas VMI prie FM 2017 m. liepos 20 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-23147.

Dėl kompensacijų už kilnojamojo pobūdžio darbą apmokestinimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo"  pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. 116 „Dėl kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo".

Nuo 2017 m. liepos 1 d. darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu, kompensacijų mokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 144 str. 8 dalis.  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 5 punktu, DK 144 str. 8 dalyje nustatyta tvarka išmokėtos kompensacijos, neviršijančios 50 procentų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos.

VMI prie FM taip pat pažymi, kad nuo 2017 m. liepos 1 dienos mokesčių įstatymų taikymo prasme kompensacijų apmokestinimo tvarka nepasikeitė.

Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017-07-13 rašte Nr. (32.42-31-1E) RM-22163

Dėl dienpinigių apmokestinimo tvarkos nuo 2017 m. liepos 1 d.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo" pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimas Nr. 1365 „Dėl  išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos", taip pat Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-257 neteko galios Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes".

Atsižvelgdama į tai kas išdėstyta, VMI prie FM pažymi, kad mokesčių įstatymų taikymo prasme dienpinigių apmokestinimo tvarka nuo 2017-07-01 nepasikeitė, t. y. tiek Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio 3 dalies, tiek Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 d. 5 punkto taikymo prasme vadovaujamasi  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo" nuostatomis.

Komandiruotės į užsienį  dienpinigių  normas nuo 2017-07-01 nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo" (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 523 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" redakcija) patvirtintas Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas.

Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017-07-12 rašte Nr. (32.42-31-1E) RM-22000