Teisės ir mokesčių naujienos, nr. 23

Siūlomi pasikeitimai dėl teritorijų planavimo įstatymo

Aplinkos apsaugos komitete užregistruotas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 4 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-275 (toliau – Projektas). Projekto tikslas – panaikinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 4 ir 22 straipsnių nuostatų tarpusavio koliziją ir nustatyti galimybę pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį specialiuoju žemės gelmių naudojimo planu, neatsižvelgiant į tai, kad toje teritorijoje pagal savivaldybės ir vietovės lygmens bendrojo plano sprendinius žemės gelmių išteklių plotai toje teritorijoje nenumatyti. Vadovaujantis šiuo metu galiojančio Įstatymo 4 straipsnio 4 dalies nuostatomis, valstybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų, valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų, Vyriausybės patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, žemės gelmių naudojimo planų sprendiniai turi aukštesnę teisinę galią už savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir privalomai taikomi savivaldybėms rengiant, keičiant ar koreguojant savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus. Tačiau Įstatymo 22 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose pagrindinė žemės naudojimo paskirtis gali būti keičiama vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentu, jeigu pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas neprieštarauja savivaldybės bendrajam planui. Jeigu žemės gelmių išteklių telkinys buvo išžvalgytas po savivaldybės bendrojo plano patvirtinimo arba bendrajame plane telkinys nėra fiksuotas, rengti žemės gelmių naudojimo plano negalima, kol nepakeičiami bendrojo plano sprendiniai. Rengiant savivaldybių bendruosius planus, neįmanoma iš anksto žinoti, kur bus atrastas naujas žemės gelmių išteklių telkinys. Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pateiktais duomenimis, šiuo metu yra sustabdytas virš dešimties žemės gelmių išteklių telkinių naudojimo planų rengimas, kurie nebuvo nurodyti savivaldybių bendruose planuose. Dėl šios priežasties akivaizdu, kad Įstatymo 22 str. 4 d. nuostatos yra nesuderintos su minėtomis Įstatymo 4 str. 4 d. nuostatomis ir atsiranda kolizija, ko pasėkoje neaišku, kuria nuostata būtina vadovautis. Atsižvelgiant į tai, projektu siekiama išspręsti susidariusią situaciją ir numatyti galimybę pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį pagal žemės gelmių naudojimo planą.

Susipažinti su įstatymo Projektu galima čia.