Naujienlaiškis

Teisės ir mokesčių naujienos, Nr. 27

PRIIMTI TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI

Dėl įsakymų, susijusių su akcizais, pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad 2017 m. liepos 31 d. priimti šie nuo 2017 m. lapkričio 1 dienos įsigaliosiantys VMI prie FM teisės aktai:

1)     VMI prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-66 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos" pakeitimo";

2)     VMI prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-65 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. V-67 „Dėl Akcizų apskaičiavimo dokumentų išrašymo ir unikalaus akcizų apskaičiavimo dokumento numerio suteikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo".

Dėl įsakymo Nr. 1: Operacijų, susijusių su akcizais apmokestinamomis prekėmis, klasifikatoriuje panaikintas operacijos kodas S6 („AAP išleidimas į laisvą apyvartą, panaikinus AMLAR ir išrašius akcizų apskaičiavimo dokumentą, tačiau neišgabenant AAP“), taip pat klasifikatorius papildytas operacijos kodu S7 („AAP, kurioms, jas išgabenant į kitą ES valstybę narę, AMLAR panaikintas ir skaičiuojami akcizai, išgabenimas iš sandėlio“).

Dėl įsakymo Nr. 2: aiškiai atribojama akcizų apskaičiavimo dokumento (toliau ‒ DAA) išrašymo ir DAA duomenų pateikimo į VMI akcizų informacinę sistemą tvarka; panaikinama galimybė DAA išrašyti ranka tušinuku arba teksto redagavimo programa (pavyzdžiui, Microsoft Word); panaikinama prievolė pildyti gaunamų ir išrašomų DAA žurnalus; įtvirtinama, kad DAA išrašymo ir DAA anuliavimo duomenys registruojami mokesčių mokėtojo apskaitos registruose; reglamentuojama prašymo anuliuoti DAA duomenis nagrinėjimo tvarka, kt.

Plačiau apie minėtus įsakymus – informaciniame VMI prie FM Rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-24397.

 

Dėl mokesčių mokėtojų prašymų, susijusių su būsimaisiais sandoriais

VMI prie FM viršininko 2017 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. VA-64 nauja redakcija išdėstytos Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklės (toliau - taisyklės).
      

Esminiai taisyklių pakeitimai:

1)     naujai sureglamentuotos darbo grupės sudarymo ir jos veiklos procedūros (dalis šių nuostatų anksčiau buvo išdėstytos darbo grupės reglamente);

2)     naujai apibrėžta procedūra, kaip mokesčių administratorius gali prašyti papildomos informacijos iš mokesčių mokėtojo, taip pat naujai išdėstyta darbo grupės susitikimų su mokesčių mokėtoju organizavimo tvarka;

3)     plačiau reglamentuojami prašymo nagrinėjimo sustabdymo atvejai, nustatyta, kaip  mokesčių mokėtojas apie tai informuojamas;

4)     aptartas prašymo nagrinėjimo atnaujinimas,  mokesčių administratoriui gavus papildomus dokumentus iš mokesčių mokėtojo;

5)     išplėstas atvejų sąrašas, kada mokesčių administratorius nepriima sprendimo dėl teisės aktų nuostatų taikymo būsimam sandoriui (toliau – sprendimas), o pateikia atsakymą bendra tvarka, tai yra tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas kreipiasi į mokesčių administratorių dėl tapataus klausimo, kuris nagrinėjamas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme arba Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme;

6)     nurodyta, kad sprendimo kopija perduodama ir VMI prie FM kontrolės funkcijas vykdančiam administracijos padaliniui, jei  sprendimas priimamas dėl akcizų, tai sprendimo kopija pateikiama VMI prie FM Akcizų administravimo departamentui;

7)     sprendimo formoje įteisinta galimybė nustatyti sprendimo galiojimo terminą.

Informacija pateikta VMI prie FM 2017 m. liepos 26 d. Rašte Nr. (32.44-31-3E) RM-23944.

 

Dėl viešųjų įstaigų dalininkų duomenų teikimo JADIS

2017 m. rugpjūčio 9 d. priimtas LR Teisingumo ministro įsakymas (toliau – Įsakymas), kuriuo papildomas įsakymas Nr. LR-231 „Dėl juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo”. Įsakymas keičiamas, atsižvelgiant į LR Viešųjų įstaigų įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimus.

Vienas iš pakeitimų – JADIS (juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje) privalės būti teikiami duomenys apie viešosios įstaigos dalininkus (iki šiol tokio reikalavimo nebuvo). Teikiami bus šie duomenys:

1)     kiekvieno dalininko duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; gimimo data ar registracijos valstybė, registracijos data, jei užsienio asmenys);

2)     dalininko teisių įgijimo data;

3)     dalininko teisių perleidimo data;

4)     dalininko įnašo vertė.

Šis Įsakymas bei pakeitimą sąlygojantis Įstatymas įsigalios 2017-11-01. Viešosios įstaigos, įsteigtos iki 2017 m. spalio 31 d., kurių dalininkai ar duomenys apie juos nesikeitė nuo 2017 m. spalio 31 d. iki 2018 m. gegužės 1 d., duomenis apie savo dalininkus JADIS tvarkytojui turi pateikti iki 2018 m. liepos 1 d.

Plačiau su kitais Įsakymo pakeitimais galite susipažinti čia; Įstatymo tekstą rasite čia.

 

ĮSIGALIOJĘ TEISĖS AKTAI

Dėl mokymo išlaidų pagal naująjį Darbo kodeksą

Įsigaliojus naujajam Darbo kodekso (toliau – DK) pasikeitė išlaidų, darbdavio patirtų dėl darbuotojų mokymo ar kvalifikacijos kėlimo, atlyginimo sąlygos.

DK nustatyta, kad darbo sutarties šalys gali susitarti dėl darbdavio turėtų darbuotojo mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo išlaidų, patirtų per paskutinius dvejus metus iki darbo sutarties pasibaigimo, atlyginimo, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės arba darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių. Tačiau atlygintos gali būti tik tos išlaidos, kurios yra susijusios su darbuotojo žinių ar gebėjimų, viršijančių darbo veiklai keliamus reikalavimus, suteikimu. Taigi, jeigu iki darbo sutarties nutraukimo nurodytu laikotarpiu patirtos išlaidos buvo susijusios su darbo veiklai keliamais reikalavimais, darbdavys neturės teisės į tokių išlaidų kompensaciją. Tiesa, susitarime dėl tokių išlaidų kompensacijos papildomai bus galima nustatyti, kad į mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo išlaidas įskaičiuojamos kitos komandiruotės išlaidos (kelionės, nakvynės ir kita).

Naujojo Darbo kodekso redakciją galite rasti čia.

 

TEISĖKŪROS NAUJIENOS

Dėl teisės susigrąžinti PVM užsienio apmokestinamiesiems asmenims, įsikūrusiems EBPO

2017 m. rugpjūčio 16 d. LR Vyriausybės nutarimu pritarta LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 116 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui (projekto registracijos data - 2017 m. liepos 27 d.).

Minėtu projektu siūloma numatyti, kad teisė susigrąžinti PVM, sumokėtą Lietuvoje, būtų suteikiama apmokestinamiesiems asmenims, įsikūrusiems tose Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėse narėse, kurios neturi PVM (ar jam tapataus mokesčio), kaip jis suprantamas pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Tarybos 2016 m. rugsėjo 27 d. priimtas rekomendacijas.

Įstatymo projekto tekstą galite rasti čia.

 

Kai kurie LRV Vyriausybės siūlymai dėl mokesčių

  • Siūloma  plėsti “investicinio projekto” lengvatos taikymą, leidžiant sumažinti apmokestinamąjį pelną investicijomis į technologinį atsinaujinimą net 100 proc. Šiuo metu pagal galiojančius teisės aktus išlaidomis į technologinį atsinaujinimą (,,investicinio projekto“ lengvata) mažinama iki 50 proc. apmokestinamojo pelno.
  • Siūloma žemės ūkio veiklą vykdančių įmonių pelną apmokestinti bendra tvarka, priklausomai nuo įmonės dydžio: 5 proc. būtų toliau taikomi smulkioms įmonėms (metinė apyvarta iki 300 000 EUR, vidutinis darbuotojų skaičius – iki 10), kitos įmonės, išskyrus kooperatyvus, kuriems taip pat siūloma palikti lengvatinį 5 proc. tarifą, būtų taikomas bendras 15 proc. pelno mokesčio tarifas; visas žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų pajamas apmokestinti bendra tvarka, įtraukiant jas į naujai siūlomą individualios veiklos apmokestinimo sistemą; siaurinti akcizų lengvatą žemės ūkyje naudojamiems dyzeliniams degalams, akcizų tarifą tokiems degalams padidinant nuo 21 iki 56 EUR/1000 litrų.
  • Siūloma atsisakyti lengvatinio PVM tarifo taikymo viešbučių ir kitų asmenų teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms ir apmokestinti jas PVM bendra tvarka.

Plačiau apie mokestinius siūlymus galite rasti LR Finansų ministerijos internetinėje svetainėje: Mokesčių ir socialinės sistemos tobulinimas (konsultacinis dokumentas).

 

VMI PRIE FM KOMENTARŲ PROJEKTAI, KONSULTACIJOS

Dėl Pelno mokesčio įstatymo komentaro

2017-08-23 paskelbtas LR Pelno mokesčio įstatymo 2 str. 16-2 dalies ir 17-2 straipsnio komentaro projektas, susijęs su filmo gamintojo sąvoka bei apmokestinamųjų pajamų mažinimo dėl filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų. Plačiau su projektu galite susipažinti čia

 

Dėl darbo lauko sąlygomis

VMI prie FM paaiškina, kokio dydžio išlaidos gali būti kompensuojamos darbuotojams, kurių darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis.

 

Nuo 2017-07-01 kompensacijų mokėjimą bei dydį nustato LR Darbo kodekso 144 str. 8 d.: "Darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu, kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos už faktiškai tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką. Šių kompensacijų dydis negali viršyti 50 procentų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio ir jos mokamos tuo atveju, kai darbuotojui nemokamos komandiruotės išlaidos". Atkreiptinas dėmesys, kad darbo kodekse neliko kompensacijos už darbą lauko sąlygomis.

 

Laikotarpiu iki 2017-06-30 kompensuojamų išmokų dydis ir mokėjimo tvarka reglamentuota LR Vyriausybės 2003-01-28 nutarimu Nr. 116.

 

Plačiau apie šį išaiškinimą išdėstyta čia