Mokesčių, apskaitos, teisės ir audito naujienos 2013m. kovas, Nr.3

TitulinisLeidiniaiMokesčių, apskaitos, teisės ir audito naujienosMokesčių, apskaitos, teisės ir audito naujienos 2013m. kovas, Nr.3

Mokesčiai

Pakeistas Vyriausybės nutarimas nustatantis mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisykles

 2013 m. kovo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 20 d. nutarimas Nr. 163 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – nutarimas).

 Nutarimu papildytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 2.7 punktas, pagal kurio nuostatas, tais atvejais, kai viena PVM sąskaita faktūra įforminamos kelių PVM mokėtojų ar keliems asmenims bendrai tiekiamos prekės ar teikiamos paslaugos, išlaidos pagal šias PVM sąskaitas faktūras gali būti pripažįstamos sąnaudomis, jeigu jose yra visi teisės aktuose nustatyti privalomi rekvizitai. Šio punkto pakeitimas susijęs su Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 str. 4 dalies pakeitimais, pagal kuriuos tais atvejais, kai viena PVM sąskaita faktūra įforminamos kelių PVM mokėtojų bendrai tiekiamos prekės ir (arba) teikiamos paslaugos, PVM sąskaitoje faktūroje vietoj prekių tiekėjo ir (arba) paslaugų teikėjo pavadinimo arba vardo, pavardės (jeigu tai fizinis asmuo) ir PVM mokėtojo kodo, nurodomi kiti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyti rekvizitai. Jeigu viena PVM sąskaita-faktūra įforminamos keliems pirkėjams (klientams) bendrai tiekiamos prekės ir (arba) teikiamos paslaugos, PVM sąskaitoje faktūroje vietoj pirkėjo (kliento) pavadinimo arba vardo, pavardės (jeigu tai fizinis asmuo) ir PVM mokėtojo kodo (jei turi) nurodomi kiti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyti rekvizitai.

 Atsižvelgiant į minėtas PVM įstatymo 80 str. 4 dalies nuostatas, nutarimu atitinkamai patikslintas Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių (patvirtintų LR Vyriausybės nutarimu Nr. 780) 13 punktas.

Pakeistas VMI įsakymas dėl PVM sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. VA-16 pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo“.

Taip pat patikslintos Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisyklės, Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenų FR0671 forma (toliau – FR0671 forma) ir Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenų FR0672 forma (toliau- FR0672 forma).

Patikslinimai (taisyklėse ir minėtose formose) atlikti atsižvelgiant į pakeitimus, kuriais patvirtintos Prekių tiekimo ar paslaugų teikimo įforminimo viena PVM sąskaita faktūra (vietoje anksčiau naudotos bendros PVM sąskaitos faktūros) taisyklės, taip pat atlikti kiti redakcinio bei techninio pobūdžio pakeitimai. FR0671 formos 16 ir FR0672 formos 17 laukeliuose vietoje buvusio įrašo „Bendra PVM sąskaita faktūra“, įrašyta „Viena PVM sąskaita faktūra“.

Parengta nauja leidinio „Mokestinių nuostolių perkėlimo ypatumai (reorganizavimo, perleidimo, pertvarkymo ir likvidavimo atvejai)“ redakcija

Leidinyje paaiškinta vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių ir veiklos nuostolių, t. y. be VP perleidimo nuostolių, perkėlimo tvarka bei reorganizavimo, perleidimo ir pertvarkymo atvejais susidariusių mokestinių nuostolių priskyrimo ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams ypatumai.

Pakeistos į kitą Europos Sąjungos valstybę išvežamų prekių registravimo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. VA-21 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5-1 straipsnio 2 dalies 5–7 punktuose nurodytais tikslais į kitą Europos Sąjungos valstybę išvežamų prekių ir 13 straipsnio 5 dalyje nurodytoms paslaugoms teikti įvežamų prekių bei suteiktų paslaugų apskaitos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo” pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5-1 straipsnio 2 dalies 5–7 punktuose nurodytais tikslais į kitą Europos Sąjungos valstybę išvežamų prekių registravimo taisyklių 3.1. punktas.

Pagal taisyklių nuostatas, apmokestinamasis asmuo turi atskirai tvarkyti apskaitą ne tik tais atvejais, kai jo prekės bus išvežamos iš Lietuvos į kitą valstybę narę aptarnavimo (remonto, priežiūros, derinimo ir kt.), apdirbimo ir (arba) perdirbimo, bet ir tų prekių vertinimo darbams atlikti, su sąlyga, kad tai atlikus, prekės bus grąžinamos atgal į Lietuvą ir tam pačiam apmokestinamajam asmeniui.

Minėtas taisyklių 3.1. punkto papildymas atliktas atsižvelgiant į Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5-1 straipsnio 2 dalies 5 punkto pakeitimą.

Pakeistas SAV pranešimas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-140 pakeista ir nauja redakcija išdėstyta SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklės, SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis forma.

Teisė

Priimtas Įmonių bankroto įstatymo 4, 10, 11, 11(4), 11(5), 11(6), 11(7), 13, 13(1), 21, 22, 23, 26, 29, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 Įmonių bankroto įstatymo pakeitimais nustatyta nauja bankroto administratorių atrankos ir skyrimo tvarka. Nuo šiol bankroto administratoriaus kandidatūra iš asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo, teismui būtų parenkama naudojantis bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Ši kompiuterinė programa turėtų užtikrinti, kad bankroto administratorius būtų parenkamas atsitiktine tvarka, atsižvelgiant į įmonės dydį ir veiklos ypatumus, bankroto administratorių darbo krūvio tolygumą bei laikantis įstatymuose numatytų draudimų asmeniui administruoti konkrečią įmonę.

 Siekiant bankroto procedūrų skaidrumo ir aiškumo, Įstatyme nustatyta, kad bankroto administratoriumi negali būti paskirtas asmuo, giminystės, svainystės ar partnerystės santykiais susijęs su bankroto bylą nagrinėjančiu teisėju.

 Atkreiptinas dėmesys, kad teismo nutartis paskirti bankroto administratorių yra neskundžiama, tačiau teismo nutartis neskirti atrinkto administratoriaus naudojantis kompiuterine programa, gali būti skundžiama. Teismas gali atsisakyti skirti atrinktą bankroto administratorių tuo atveju, jeigu paaiškėja, kad buvo pateikti neteisingi duomenys sutikime ir (arba) teisėjas nustato, kad programa atrinktas asmuo su juo yra susijęs giminystės, svainystės ar partnerystės ryšiais. Nutartis neskirti atrinkto administratoriaus turi būti motyvuota.

 Priimtomis pataisomis taip pat patobulintas nuostolių atlyginimo, kreditorių reikalavimų ginčijimo ir pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo reguliavimas.

 Fizinių asmenų bankroto bylas nagrinės apylinkės teismai

2013  m. balandžio 4 d. įsigaliojo LR fizinių asmenų bankroto įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymas, numatantis, kad fizinis asmuo pareiškimą iškelti bankroto bylą turės pateikti vietovės, kurioje yra fizinio asmens gyvenamoji vieta, apylinkės teismui. Taip pat priimtas LR civilinio proceso kodekso pakeitimas, numatantis, kad nuo šiol civilinės bylos dėl fizinių asmenų bankroto bus nagrinėjamos ne apygardos, o apylinkės teismų.

Darbo kodekso pakeitimas

2013 m. kovo 14 d. LR darbo kodekso 281 straipsnio pakeitimo įstatyme Nr. XII-193 yra numatoma, kad ūmių profesinių ligų, dėl kurių nukentėjęs asmuo mirė, atvejais darbdavys nedelsdamas privalo pranešti atitinkamai teritorinei prokuratūrai, Valstybinei darbo inspekcijai ir visuomenės sveikatos centrui apskrityje.